آموزشگاه علمی میرابی

09102878521 و 02122326285

تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیه

تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیه
تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیه
آموزشگاه میرابی با همکاری اساتید مجرب ریاضی و زبان انگلیسی اقدام به برگزاری کلاس های خصوصی و گروهی آزمون YOS مینماید.
تدریس خصوصی GMAT, GRE-  تدریس آزمون یوس برای ترکیه 
تدریس خصوصی زبان آزمون YOS و SAT- تدریس خصوصی ریاضی آزمون یوس
تدریس خصوصی ریاضی به زبان انگلیسیتدریس خصوصی زبان آزمون یوس
تدریس خصوصی ریاضی آزمون یوس- آموزش زبان ترکی استانبولی 


تدریس ریاضی و هندسه آزمون YOS- تدریس آنلاین ریاضی SAT
آموزش تضمینی ریاضی آزمون یوس- آموزش ریاضی آزمون YOS

کلاس آمادگی آزمون GRE و GMAT- تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیه


آموزش ریاضی آزمون
 YOS- 
کلاس خصوصی تضمینی آزمون یوس

تدریس خصوصی تضمینی آزمون یوس ترکیه- آموزش ریاضی آزمون YOS

کلاس خصوصی آزمون یوس- آموزش خصوصی تضمینی آزمون یوس
تدریس خصوصی تضمینی آزمون یوس و SAT- جزوه آموزشی هندسه آزمون YOS

کلاس آنلاین آمادگی آزمون یوس- تدریس خصوصی تضمینی آزمون یوس ترکیه

 کلاس آمادگی آزمون YOS- تدریس خصوصی آزمون YOS

کلاس خصوصی ریاضی آزمون یوس- آموزش خصوصی ریاضی آزمون YOS

مشاوره ادامه تحصیل در خارج از کشور - کلاس خصوصی تضمینی آزمون یوس


کلاس خصوصی یوس در تمام نقاط تهران- تدریس تضمینی آزمون یوس

کلاس آمادگی آزمون YOSفروش کتابهای آزمون یوس
تدریس آزمون SAT , YOS در آموزشگاه و منزل- تدریس آزمون  YOS برای رشته پزشکی 
تدریس هوش و هندسه آزمون YOS- تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیه

تدریس خصوصی تضمینی آزمون یوس ترکیه- کلاس آمادگی آزمون یوس

تدریس تضمینی هوش و هندسه آزمون یوس- تدریس زبان ترکی استانبولی

کلاس آمادگی آزمون یوس- کلاس تخصصی آزمون YOS و SAT

تدریس تخصصی آزمون یوس- کلاسهای آمادگی آزمون های استاندارد

دوره آمادگی آزمون یوس- تضمین قبولی آزمون یوس در آموزشگاه میرابی

 تضمین نمره ی بالای ۹۰ در آزمون یوس- کلاس خصوصی یوس در شرق تهران

 تضمین نمره قبولی در بخش ریاضی یوس- کلاس های تقویتی ریاضی به زبان انگلیسی

 کلاس هندسه به زبان ترکی- کلاس ریاضی به زبان ترکی استانبولی برای آزمون یوس


تدریس خصوصی تضمینی یوس ترکیه- حل تمرین و سوالات هوش یوس

 کلاس ترکی استانبولی در شرق- کلاس های ریاضی و هندسه ترکی استانبولی تهران

 تدریس خصوصی ترکی استانبولی برای یوس- تدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی


جزوه آموزشی هوش و ریاضی آزمون YOS - آموزش تضمینی ریاضی آزمون یوس

آموزش ریاضی آزمون YOS- تدریس خصوصی تضمینی GMAT و GRE
کلاس های آمادگی آزمون های GRE, GMAT, SAT , YOS