تدریس خصوصی فیزیک المپیاد

توسط فارغ التحصیل دانشگاه شریف

دکتر میرابی 09124396809


تدریس خصوصی فیزیک هالیدی 1و2و3- تدریس خصوصی مباحث نور، آینه ها، شکست نور و عدسی ها- تدریس خصوصی فیزیک مکانیک- تدریس خصوصی الکتریسیته و مغناطیس- تدریس خصوصی اپتیک و ترمودینامیک