آموزشگاه علمی میرابی

02122326285 و 09102878521

تدریس خصوصی تضمینی آزمون SAT


تدریس خصوصی تضمینی آزمون SAT

تدریس خصوصی تضمینی آزمون SAT

آموزشگاه میرابی با همکاری اساتید مجرب ریاضی و زبان انگلیسی اقدام به برگزاری کلاس های خصوصی و گروهی آزمون SAT مینماید.

آموزش خصوصی ریاضی آزمون SAT- کلاس آمادگی آزمون SAT

کلاس آنلاین آمادگی آزمون SAT- تدریس خصوصی هوش YOS

کلاس خصوصی آزمون SAT- تدریس خصوصی تضمینی آزمون SAT

تدریس خصوصی GMAT ،GRE ،SAT ،YOSتدریس تضمینی آزمون SAT

تدریس خصوصی ریاضیات به زبان انگلیسی- کلاس آمادگی آزمون YOS


مشاوره برای آمادگی آزمون های استانداردGRE ،GMAT ،YOS ،SAT


کلاس آمادگی آزمون YOSتدریس خصوصی ریاضی دانشگاهی

مشاوره برای ادامه تحصیل در خارج- معرفی اساتید حرفه ای خانم و آقا

تدریس خصوصی تضمینی آزمون SAT- تدریس آزمون SAT برای ترکیه 


تدریس خصوصی زبان آزمونSAT- 
تدریس خصوصی ریاضی آزمون SAT

مشاوره ادامه تحصیل در خارج از کشورتدریس خصوصی SAT

معلم خصوصی SAT- کلاس خصوصی تضمینی YOS

مشاوره ادمه تحصیل در خارج از کشور- تدریس خصوصی Quantitative


 SAT تدریس خصوصی تضمینی آزمون
-SAT کلاس آنلاین آزمون 

تدریس زبان ترکی استانبولی - آموزش زبان ترکی استانبولی 

 SAT تدریس ریاضی و هندسه آزمون- SATآموزش تضمینی ریاضی آزمون 

 YOS آموزش ریاضی آزمون  -SAT تدریس خصوصی تضمینی 

تدریس خصوصی GMAT،GREکلاس آمادگی آزمون SAT